1. Voucher upoważnia nabywcę do jego wymiany na skonkretyzowany towar lub usługę, np. nurkowanie z instruktorem bądź jakikolwiek inny towar z oferty.

2. Termin ważności vouchera wynosi jeden rok od dnia zakupu, przy czym ważność vouchera może zostać odpłatnie przedłużona o kolejny rok.

3. Z Vouchera może skorzystać wyłącznie osoba w nim wskazana.

4. Wybrana usługa lub towar zamieszczone na voucherze mogą zostać zamienione na inne. Voucher reprezentuje określoną kwotę, równą wartości usługi lub towaru.

5. Klient może wybrać usługę lub towar do kwoty zamieszczonej na karcie podarunkowej lub ewentualnie dopłacić różnicę jeżeli zakup będzie droższy.

6. W sytuacji, gdy klient nie wykorzysta całej kwoty zamieszczonej w Voucherze podarunkowym, różnica nie jest zwracana klientowi, tylko może być wykorzystana w przyszłości.

7. Środki na Voucherze podarunkowym, które nie zostały wykorzystane w terminie jednego roku, nie są zwracane klientowi.

8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH

REGULAMIN SKLEPU TRYM.SKLEP.PL

§ 1 Informacje ogólne 

 

 • Sklep internetowy trym.sklep.pl (dalej: Sklep) prowadzony pod adresem trym.sklep.pl/sklep należy do: Marta Jusypenko, ul.Próchnika 17/3u, 90-708 Łódź; NIP 7322194284, REGON 381590584  

 • Kontakt z naszym Sklepem możliwy jest poprzez e-mail: trym.sklep@gmail.com lub tel. +48 502 660 765.

 • Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, zawierając umowę na odległość.

 • Klientem w Sklepie może być:

  Konsument, czyli:- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  Przedsiębiorca, czyli:- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą w sposób odmienny, niż to wynika z § 1 ust. 4 pkt a.2 Regulaminu, albo- osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • W celu prawidłowego korzystania z oferty Sklepu, Klient powinien spełnić niezbędne wymagania do współpracy z systemem teleinformatycznym, w tym posiadać urządzenie posiadające dostęp do Internetu, sprawne oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (np. Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome) oraz włączoną obsługę plików cookies.

 

§ 2 Informacje o cenach i produktach

 

 • Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. 

 • Informacje o produkcie i cenie zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych produktów.

 

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną  

 

 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać na adres mailowy Sklepu lub pocztą bezpośrednio na adres Sklepu.

 • Sklep rozpatruje reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

 § 4 Składanie zamówień w Sklepie internetowym

 

 •  Klient Sklepu może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu.

 • Składanie zamówienia odbywa się poprzez dodanie wybranej ilości produktów do Koszyka, który gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia umowy na odległość. Przy każdorazowym dodaniu produktu do Koszyka Klient może kontynuować zakupy lub przejść do finalizacji transakcji poprzez złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w Koszyku. 

 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie opłacenia zamówienia przez Klienta – płatności w ramach przedpłaty.

 • Do każdego zamówienia dołączana jest faktura imienna lub faktura VAT. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 • Klient zamawiając produkt przez Sklep wyraża zgodę na wystawienie faktury i wysłanie jej na podany adres e-mail.

 • Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkty bez wad. 

 

§ 6 Odbiór osobisty

 

 • Klient może odebrać Produkty osobiście z punktu pod adresem ul. Próchnika 17 lok. 3U, 90-708 Łódź. 

 

 § 7 Płatność

 

 • Dokonanie płatności (z wyłączeniem płatności przy odbiorze) odbywa się za pomocą serwisu przelewy24.pl, według dostępnej przez ten serwis metody płatności na moment złożenia zamówienia.

 • W sytuacji dokonywania zakupu i rozpoczęcia płatności za pomocą serwisu przelewy24.pl, każde przerwanie procesu płatności (np. cofnięcie strony lub wystąpienie błędu, który uniemożliwia dokonanie płatności) uniemożliwi dokończenie zakupu za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. W takiej sytuacji należy ponownie zamówić produkt i wybrać preferowany sposób dostarczenia i opłacenia zamówienia. 

 

§ 8 Reklamacje

 

 • Reklamacja produktu odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dla rękojmi za wady, o której mowa w art. 556 i następne.

 • W celu pomocy w procesie reklamacyjnym możliwy i zalecany jest wcześniejszy kontakt ze Sklepem poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. 

 • Reklamowany produkt powinien być dostarczony do Sklepu osobiście lub przesyłką na własny koszt zabezpieczoną w odpowiedni sposób, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia podczas transportu.

 • W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego Konsument w swoim oświadczeniu może wskazać:

  numer faktury i datę jej wystawienia,

  zauważoną wadę produktu i okoliczności jej wystąpienia,

  moment zauważenia bądź wystąpienia wady,

  oczekiwanie Konsumenta dotyczące procesu reklamacyjnego względem Sklepu w związku z wadą produktu (naprawa produktu, jego wymiana, obniżenie ceny lub – gdy wada ma charakter istotny – odstąpienie od umowy),

  dane kontaktowe (adres do doręczeń, telefon i adres e-mail), jeżeli są inne niż przy składaniu zamówienia, a także doręczyć fakturę.

 • Reklamowany produkt należy przesłać na własny koszt na następujący adres: Marta Jusypenko ul. Próchnika 17 lok. 3u, 90-708 Łódź.

 • Konsument zostanie poinformowany poprzez wiadomość mailową lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przez Sklep reklamacji. Brak ustosunkowania się Sklepu w tym terminie oznacza uznanie reklamacji złożonej przez Konsumenta.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone m.in. w formie elektronicznej lub pisemnie.

 • W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 • Konsument powinien odesłać zwracany produkt na własny koszt, prawidłowo go zabezpieczając na czas transportu. Do przesyłki należy dołączyć fakturę VAT. Produkt należy odesłać na adres: Marta Jusypenko ul. Próchnika 17 lok. 3u, 90-708 Łódź.

 • Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy niezwłocznie, nie później w terminie 30 dni od momentu odstąpienia przez Konsumenta od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • Prawo odstąpienia od umowy określone w tym paragrafie nie przysługuje Klientowi, który jest Przedsiębiorcą.

  

  § 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 

 •  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sklepu o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sklep na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu,

  może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

  może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

 • Zabronione jest umieszczanie na stronie sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie obowiązujące normy prawne.

 • Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Rozpowszechnianie, w tym powielanie, bez zgody autora jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

 • W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych właściwych ustaw, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 • Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2022 r.